Verslag netwerkbijeenkomst duurzame ontwikkeling

2 jan

Verslag Netwerkbijeenkomst Duurzame Ontwikkeling op 10-10-11 in raadzaal te Boxtel.

Aanwezig: John Vermeer (HEET/LMNH Haaren/BMF), Frits Staats (gem. Den Bosch), Maud Pijnenburg (Fairtrade Schijndel), mevr. M. Slingerland en mevr. K.van Hunen (gem. Veghel), Leo Binkhorst en Ad van der Heijden (LA 21 Uden), Huub Glas (HEET/LMNH Haaren); Betsie van der Sloot-Van der Heijden, Johan van de Biggelaar, Joost van der Pluijm, Conchita Torres en Gerard Buiks (LA 21 Boxtel).

  1. Opening.

Na de broodjeslunch verwelkomt Betsie Van der Sloot-Van der Heijden, voorz. van de werkgroep LA 21 Boxtel, eenieder. Het 15-jarig bestaan van de werkgroep was aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst op deze Dag van de Energie.

Wethouder Peter van der Wiel van de gemeente Boxtel spreekt zijn waardering uit voor de werkgroep LA 21 Boxtel, die in 2010 niet minder dan 30 activiteiten uitvoerde. Ook al zijn er nog maar weinig van die werkgroepen over in het land, in Boxtel is zij heel zichtbaar en actief. Dat past bij een gemeente die duurzaamheid als speerpunt van beleid heeft gekozen. Ook omdat duurzaam handelen verder gaat dan de gemeentegrens is deze netwerkbijeenkomst een goede zaak.

 

 2. Informatie-uitwisseling over succesvolle projecten.  

-Joost van der Pluijm van LA 21 Boxtel meldt het proefproject compostbakken, waarmee mensen thuis de afvalberg verminderen; GFT wordt thuis gecomposteerd. Gesteund door de gemeente (levering bakken voor gereduceerde prijs) een paar jaar terug opgestart. De ervaringen bij ca. honderd deelnemers waren in het algemeen positief; de werkgroep leverde voorturend informatie (met brochures en ook in plaatselijk blad en later ook op onze website) en compostmeesters werden daartoe ook opgeleid. Gemeente heeft nu in de tweede fase een permanent budget ervoor en bij de Kinderboerderij is nog steeds een demonstratieplaats, waar de mensen de bak voor 5 € kunnen bestellen.  De door de werkgroep  gemaakte brochures zijn zonder probleem elders te gebruiken.

Maud Pijnenburg van Fairtrade Schijndel meldt dat de gemeente Schijndel binnenkort waarschijnlijk zal kiezen voor gebruik fairtrade koffie (behalve in de automaten). Het overleg erover met gemeente duurde overigens lang, terwijl bij bezoek van allerlei bedrijven en winkels die veel eerder overstapten op fairtrade-producten. De werkgroep heeft 3 leden en een website met films over het onderwerp. Ook in Het Spectrum worden films gedraaid. Scholen zijn overladen met allerlei programma’s en zijn daardoor moeilijk te overtuigen van nog een lesactiviteit.

Mevr. M Slingerland van de gemeente Veghel meldt dat in die gemeente geen milieuwerkgroep als LA 21 meer werkzaam is. Wellicht is een groep samen met die in omliggende gemeenten te realiseren, want ze mist ze wel. Maar er is wel een ondernemersgroep Revus die maatschappelijk ondernemen in drie gemeenten bevordert, incl. een MVO-prijs en een energiebeurs. John Vermeer meldt dat de organisatie Ecodorpen ook in Veghel werkzaam is.

LA 21 Uden  heeft een prijs voor duurzaam ondernemen ingesteld samen met ondernemersorganisatie Revus. Gezien beperkt aantal leden van de werkgroep (9) werkt men bij het opzetten en uitvoeren van projecten zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zoals gemeente en IVN. De naam van LA 21 hoeft niet overal op te zitten. De prijs geeft meer duidelijkheid over criteria voor duurzaamheid. Communicatie is heel belangrijk en daarom heeft de werkgroep veel publicaties gemaakt en uitleg gegeven. Projecten waren ook regentonnen, compostvaten, solidariteitswerkplaats, advertenties. Jaarprogramma 2012 ook aandacht voor fair trade, eventueel samen met Veghel. Klimaatbos-werkgroep ingesteld tbv. 8000 bomen op een ha.; lesbrief en buurt wil graag parkje krijgen. Naast gemeente financiert ook Rabo projecten.

HEET Haaren (12 leden, ontstaan op inititiatief van Huub Glas en John Vermeer van de werkgroep natuur en milieu) heeft intussen twee milieucafé’s georganiseerd in de twee jaar van bestaan. Zij heeft aandacht voor  plezier op de milieucafé’s, door gebruik van muziek en cabaret, waar ca. 80 mensen aanschoven. In november derde milieucafé en op elke derde donderdag van de maand kan men met vragen en ideeën terecht in het café. Men nodigt ook sprekers van buiten Haaren uit, b.v. politici van gemeente, provincie en rijk. Binnen de gemeenten Tilburg en Den Bosch zijn ook dit soort bijeenkomsten. Nu loopt project samen inkopen van zonnepanelen, waarbij de werkgroep ontzorgt voor de belangstellende burger. Gericht op 50 woningen; 35 mensen doen al mee.

Frits Staats van de gemeente Den Bosch meldt, dat er na het stoppen van LA 21 Den Bosch (door stop gemeentelijke subsidie) nog wel succesvolle organisaties in die sfeer zijn, zoals Mink en Natuur en Milieu. Gemeente wil de bestaande krachten bundelen via bijeenkomsten waarin de vraag gesteld wordt: Waar sta je voor en wat is je relatie met de burger en welke hulp heb je nodig. Momenteel komt de tweede sessie eraan en onderwerp is bevorderen van biodiversiteit en de eetbare stad. et blijkt dat Het   Het blijkt dat nogal wat organisaties elkaar niet kennen.

Conchita Torres van LA 21 Boxtel gaat in op het aspect maatschappelijke duurzaamheid. De werkgroep heeft enige jaren geleden het intiatief genomen voor De Smaak van Boxtel, een internationale kook- en eetclub in het VMBO-gebouw, waarmee vooral vrouwen van verschillende culturen uit hun geïsoleerde positie komen. De contacten met die culturen ontstaan op basis van persoonlijk contact. Het project loopt goed en bij evenementen wordt ook buiten het VMBO-gebouw gekookt en gegeten. Fair trade wordt nog niet consequent toegepast voor het koken. We proberen ook biologisch verantwoorde producten te gebruiken. Het project mag niet te duur worden voor de deelnemers. Er zijn nu twee kookboekjes samengesteld op basis van de bijeenkomsten en de eerste versie zit in de duurzame boodschappentas die eenieder vandaag meekrijgt.
Zo ontstond ook het Wereldkoor anderhalf jaar terug in het kader van de Internationale Vrouwendag. Veertig vrouwen doen mee en men treedt ook bij evenementen op.

 

 3. Discussie over toekomst van onze werkgroepen o.l.v. Joost van der Pluijm.

LA21 Uden had tot op heden ca. 15.000 € gemeentelijk budget per jaar, maar dat bedrag zal minder worden door de nieuwe methode van subsidieverstrekking. Ook LA 21 Boxtel had jarenlang dat budget, maar nu is het nog 10.000 €. Een goede relatie met de gemeente vinden beide groepen nodig. De inzet van de verantwoordelijk wethouder voor duurzaamheid is ook belangrijk om succesvollle projecten te realiseren binnen het budget.

LA21 Boxtel heeft Johan van de Biggelaar van de gemeente als secretaris en daar heeft zij duidelijk baat bij.  De gemeentelijke nota duurzaamheid is basis voor haar werk. Jaarlijks wordt een programma gemaakt en sinds kort ook een jaarverslag.

HEET Haaren heeft een eenmalige projectsubsidie van 5000 € van gemeente gekregen; tot op heden heeft het milieucafé niet veel gekost en de werkgroep werkt zuinig. Zij voert twee taken van het gemeentelijk beleidsplan uit en dat doet de werkgroep duidelijk voor minder kosten dan wanneer de gemeente dat zou doen (als ze daarvoor, met een ambtenaar in die sfeer, al tijd zou hebben). Recent heeft men een excursie duurzaamheid georganiseerd voor de mensen van de gemeentewinkel en dat geeft goede contacten. Gelden voor maatschappelijke projecten van de Rabobank worden ook ingezet.

Gemeente Veghel gaat op zoek naar mensen die projecten willen opzetten. Zij wil een (start)bijeenkomst die gemeente Den Bosch schetste gaan toepassen. De projecten moeten wel gebaseerd zijn op het beleidsprogramma van de gemeente, ook om budget ervoor te krijgen. Samen met gemeente Uden loopt het project verwijderen zwerfvuil.

LA 21 Uden krijgt soms mensen erbij doordat zij bij een project van LA21 betrokken waren. Praters en doeners.
HEET Haaren trekt mensen met het inzetten van de funfactor. Ook door projecten, zoals dat van de zonnepanelen, kom je in contact met nieuwe mensen.
LA21 Uden denkt dat zo’n werkwijze het vage idealistische image uit de zeventiger jaren kan verwijderen.

Gemeente Den Bosch pleit voor projecten in de sfeer van gezondheid en klimaat. LA 21 Uden pleit ervoor om als gemeenten en werkgroepen gelijkwaardig op te trekken.

-John Vermeer van (ook) de BMF wijst erop, dat samengewerkt zou kunnen worden met de werkgroepen van Transition Towns;  Joost meldt dat LA21 Boxtel  enkele projecten van  TT Boxtel financieel ondersteunt

Voorzitter Joost constateert dat enkele projecten goed liggen bij andere werkgroepen/gemeenten, maar is er ook een basis om samen projecten te ontwikkelen?  Hij stelt vast dat alle groepen en gemeenten informatie van hun projecten aan de andere groepen berschikbaar willen stellen. Eenieder wil elkaar informeren over het werkprogramma van 2012; snel informeren kan  elkaar versterken en nieuwe projecten bevorderen. Verder vindt men het een keer per jaar samenkomen beter werken dan uit uitwisselen van ideeën b.v. twee maal per jaar. BMF wil die samenwerking ook bevorderen. LA 21 Boxtel zal volgend jaar een voorstel doen hoe we zo’n bijeenkomst, met niet teveel deelnemers, kunnen organiseren. 

Voorzitter LA 21 Boxtel Betsie van der Sloot-Van der Heijden concludeert dat we een waardevolle uitwisseling van projecten en ideeën hebben gehad.

Gerard Buiks, lid werkgroep LA 21 Boxtel,

13-10-2011.

LA 21 en Discussieavonden.

Sinds jaar en dag organiseert de werkgroep LA21 dit soort bijeenkomsten om de duurzame ontwikkeling in onze gemeente verder te bevorderen.  In het kader van een duurzamer leefstijl komen dan nieuwe projecten die ook door anderen dan de werkgroep kunnen worden opgepakt aan de orde. Wanneer meer mensen kiezen voor een zuiniger omgaan met de aarde dan wordt ook het maximale effect uit de concrete projecten van verschillende instanties en huishoudens gehaald.

Zo hebben we jaarlijks overlegd met voorzitters van verschillende organisaties, incl. wijkraden, om samen te bezien welke projecten ook door hen zouden kunnen worden uitgevoerd. LA21 zet zich in om de deelname aan deze bijeenkomsten te verbeteren.

Verder organiseren we in het zicht van de gemeenteraadsverkiezing steeds een bijeenkomst met de politieke partijen om deze te stimuleren om meer duurzame projecten in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Deze vierjaarlijkse bijeenkomst is recent voorafgegaan door een discussieavond met verschillende Boxtelse organisaties in deze sfeer.

Een ander periodiek terugkerende  discussieavond is die waarin wij de duurzaamheidsmeter invullen van de Nederlandse commissie voor duurzame ontwikkeling. Dat doen we in een bijeenkomst met de gemeente en soms ook met vertegenwoordigers van politieke partijen. Op die wijze worden gemeenten ertoe gebracht meer na te denken  over een duurzaam beleid en vindt tegelijk een vergelijking plaats van het duurzaamheidsgehalte van die gemeenten. Bij voorgaande metingen is Boxtel steeds goed uit de bus gekomen.

Raadpleeg regelmatig deze website, hier worden de discussieavonden tijdig aangekondigd.

Comments are closed.